Pomôžte nám zlepšiť vášu skúsenosť

Ku dňu 8. Júla 2023 sme aktualizovali naše Zásady ochrany osobných údajov a Obchodné podmienky. Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky a aplikácie, používame na neustále zlepšenie užívateľskej skúsenosti a dojmu.

LICENČNÁ ZMLUVA

Táto zmluva je licenčnou zmluvou podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Licenčná zmluva“), v znení neskorších predpisov, medzi oprávneným z licencie (ďalej len „Používateľom“) softvérového produktu a spoločnosťou Express 4 s.r.o., zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 512/N, so sídlom Sreznevského 7, 83103 Bratislava, IČO: 31450555, ako poskytovateľom licencie (ďalej len „Poskytovateľ“).

Softvérový produkt zahŕňa softvér AVATO, nosné médiá a môže obsahovať ďalšie materiály v tlačenej alebo elektronickej podobe (ďalej len „Softvérový nástroj“).

Poskytovateľ licencie udeľuje Používateľovi licenciu na používanie Softvérového nástroja v rozsahu stanovenom touto Licenčnou zmluvou. Licencia podľa tejto zmluvy neoprávňuje Používateľa k akémukoľvek inému nakladaniu so Softvérovým nástrojom, než ako je upravené touto zmluvou, alebo ako vyplýva z platných právnych predpisov.

Licenčná zmluva je uzatvorená inštaláciou Softvérového nástroja, registráciou Softvérového nástroja alebo prevodom licencie Softvérového nástroja, a to okamžikom, ktorý nastane najskôr.

1. LICENCIA K SOFTVÉROVÉMU NÁSTROJU

Na základe tejto Licenčnej zmluvy sa udeľujú nasledovné práva: Softvérový nástroj môže Používateľ inštalovať, otvárať, zobrazovať, spúšťať či iným spôsobom používať, a to v takom variante, na aký mu je poskytnutá licencia, a iba na toľkých počítačoch a spôsobom, ktorý zodpovedá typu licencie udelenej Používateľovi.

Počítačom sa rozumie počítač, pracovná stanica, terminál, zariadenie typu „inteligentný telefón", alebo iné elektronické digitálne zariadenie, na ktorom je možné pristupovať k Softvérovému nástroju.

2. TYPY LICENCIE

Podľa typu licencie sú Používateľov udelené nasledovné práva:

  • 1. AVATO. Nesieťová licencia pre jeden počítače umožňujúca prácu s dátami jednej firmy v rozsahu zakúpených modulov. Licencia oprávňuje inštalovať a spúšťať jednu kópiu Softvérového nástroja na jednom počítači. Licencia neoprávňuje k spúšťaniu Softvérového nástroja súčasne na viac počítačoch.
  • 2. AVATO - sieťový modul. Sieťová verzia umožňujúca prácu viacerých Pužívateľov s dátami jednej firmy. Počet Používateľov je definovaný počtom zakúpených licencií AVATO.

Licencia je časovo ohraničená na dobu podľa zmluvných podmienok s konkrétnym Používateľom. Časové ohraničenie je možné meniť v zmysle podmienok tejto Licenčnej zmluvy.

3. AKTIVÁCIA

Pokiaľ nedôjde k aktivácii Softvérového nástroja, sú licenčné práva k používaniu touto Licenčnou zmluvou udelené na prvých 30 kalendárnych dní po prvej inštalácii Softvérového nástroja. Ak dôjde k úprave hardvéru počítača alebo k inovácii Softvérového nástroja, môže byť pred vykonaním úpravy vyžadovaná deaktivácia a po vykonaní úpravy nová aktivácia Softvérového nástroja. V Softvérovom nástroji sú obsiahnuté technologické prostriedky, ktoré boli navrhnuté s cieľom zabrániť použitiu Softvérového nástroja bez licencie. Poskytovateľ použije tieto prostriedky k potvrdeniu, že Používateľ používa legálne licencovanú kópiu Softvérového nástroja. Softvérový nástroj môže pre svoju prevádzku v bežnom aj RDP režime vyžadovať občasné spojenie s licenčným serverom Poskytovateľa pre účely overenia legálnosti použitia licencie.

4. RDP PREVÁDZKA (remote desktop)

Pokiaľ je Softvérový nástroj prevádzkovaný na počítači v RDP režime alebo podobnými prostriedkami, kedy s počítačom môže pracovať viac Používateľov súčasne, je nutné mať zakúpenú sieťovú licenciu Softvérového nástroja a pre každého Používateľa pristupujúceho na tento počítač, ktorému je umožnené spustenie Softvérového nástroja zakúpenú licenciu AVATO. Pre potreby tejto zmluvy sa za vyhradený počítač považuje počítač, ktorý nepoužíva iný Používateľ. Používateľ môže umiestniť Softvérový nástroj na cudzí, prenajatý hardware v dátových centrách alebo u iných prevádzkovateľov, musí však zabezpečiť dodržanie ustanovení tejto licenčnej zmluvy.

5. ZÁKAZ PRENÁJMU, ZDIEĽANIA

Je zakázané Softvérový nástroj prenajímať, požičiavať, zdieľať, poskytovať sublicenciu iným subjektom (právnickej alebo fyzickej osobe).

6. PODPORA, AKTUALIZÁCIA A TRVANIE LICENCIE

Aktualizáciou sa rozumie aktualizácia, update, upgrade Softvérového nástroja. Aktualizácia nahrádza alebo dopĺňa staršiu verziu Softvérového nástroja. Softvérové nástroje Poskytovateľa podliehajú ustanoveniam Licenčnej zmluvy platným v okamihu ich vydania. Podpora Softvérového nástroja zahŕňa:

  • 1. Vyriešenie oprávnených reklamácií licencií Softvérového nástroja formou opravy funkcionality
  • 2. Legislatívny upgrade Softvérového nástroja spočívajúci v zabezpečení zhody Softvérového nástroja s platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
  • 3. Technologický upgrade Softvérového nástroja spočívajúci v zabezpečovaní kompatibility Softvérového nástroja s aktuálne podporovanými verziami operačného systému a ďalších používaných produktov, podpora nových štandardov,
  • 4. Riešenie otázok a prevádzkových problémov vzniknutých Používateľovi pri užívaní Softvérového nástroja formou telefonickej a e-mailovej služby Hotline v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00.

Podpora a aktualizácia Softvérového nástroja je platená služba. Prvé obdobie, na ktoré bola licencia poskytnutá je podpora a aktualizácia Softvérového nástroja bezplatná. Pre nasledujúce 12 mesačné obdobie tvorí cenu za podporu a aktualizáciu ročná paušálna cena, ktorá predstavuje 30 % z celkovej ceny Softvérového nástroja a zákazkových dodatočných vývojov plus náklady na prístup k cloudovým službám a medziročný percentuálny nárast inflácie v SR, t.j. z ceny licencie pre nových užívateľov platných v deň objednania podpory a aktualizácie Softvérového nástroja pre ďalšie obdobie. Cena za podporu zároveň predlžuje časové ohraničenie licencie do konca obdobia, za ktoré je zaplatená podpora a aktualizácia. Cena za podporu a aktualizáciu sa zvyšuje o cenu za podporu a aktualizácie v období od posledného skončenia obdobia licencie (obdobia, v ktorom bola poskytovaný Používateľovi podpora a aktualizácie Softvérového nástroja) do začiatku nového obodbia podpory a aktualizácie ak takéto obdobie vzniklo.

7. PREVOD LICENCIE

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Licenčnej zmluvy môže Používateľ postúpiť na tretiu stranu (ďalej len „Nadobúdateľ) iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa a za obchodných podmienok stanovených Poskytovateľom. V prípade udelenia súhlasu pre prevod licencie musí Používateľ (pôvodne oprávnený z licencie) previesť na Nadobúdateľa licencie všetky časti Softvérového nástroja (vrátane všetkých rozširujúcich licencií, komponentov, médií, tlačených materiálov a aktuálnej verzie Licenčnej zmluvy) a zo svojich počítačov celkom odstrániť všetky inštalácie Softvérového nástroja. Predpokladom možnosti prevodu je aj písomný súhlas potencionálneho Nadobúdateľa s realizáciou prevodu a s Licenčnou zmluvou.

8. CENA LICENCIE

Okrem výslovne označených bezplatných licencií je licencia k Softvérovému nástroju poskytovaná odplatne. Výška ceny za poskytnutie licencie k Softvérovému nástroju je stanovená v platnom cenníku produktov Poskytovateľa alebo v cenovej ponuke dodanej Používateľovi.

Ak Používateľ licenciu na použitie Softvérového nástroja nevyužije vôbec alebo licenciu nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej ceny alebo jej časti.

9. AUTORSKÉ PRÁVO

Nositeľom všetkých majetkových práv autorských k Softvérovému nástroju (vrátane, ale bez obmedzenia na všetky zobrazenia, fotografie, animácie, videozáznamy, zvukové záznamy, texty, ktoré sú súčasťou Softvérového nástroja), ako aj tlačených i elektronických materiálov dodávaných so Softvérovým nástrojom a všetkých kópií Softvérového nástroja, je Poskytovateľ.

Softvérový nástroj je chránený zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Poskytovateľ garantuje plnú funkcionalitu Softvérového nástroja iba za predpokladu, že budú Používateľom splnené minimálne systémové požiadavky a počítač, na ktorom bude Softvérový nástroj využívaný, bude mať stabilné a dostatočné internetové pripojenie vzhľadom na množstvo zobrazovaných dát. Minimálne systémové požiadavky aktuálnej verzie Softvérového nástroja sú verzia operačného systému MS Windows a jeho minimálne systémové požiadavky, ktorého podpora zo strany poskytovateľa licencie operačného systému nebola ukončená. Presné umiestnenie príslušnej verzie Softvérového nástroja je Používateľovi oznamované v rámci informovania Používateľa formou správ o novinkách Softvérového nástroja.

Poskytovateľ zodpovedá iba za funkčnosť aktuálnych verzií Softvérového nástroja, ku ktorým majú prístup iba registrovaní užívatelia po uhradení ceny licencií, resp. podpory a aktualizácie.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby starších verzií Softvérového nástroja ani za ich prípadnú nekompatibilitu s novými softvérovými či hardvérovými prostriedkami. Poskytovateľ nie je povinný vykonávať technickú podporu, vývoj ani údržbu starších verzií Softvérového nástroja.

Poskytovateľ nie je právnickou firmou a neposkytuje právne poradenstvo ale je distribútorom a vlastníkom majetkových práv k Softvérovému nástroju.

Dokumenty, pravidlá, formuláre, zmluvy, pracovné postupy ako aj iné dokumenty sprístupnené prostredníctvom Softvérového nástroja (ďalej „Informácie“) majú len informatívny charakter a nepredstavujú právne poradenstvo. Informácie majú plniť úlohu usmernenia a majú byť upravené tak, aby vyhovovali požiadavkám Používateľa. Používanie a spoliehanie sa na Informácie je rizikom Používateľa. Informácie sa môžu použiť ako východiskový podklad a pred ich aplikovaním je potrebné uskutočniť primerané kontroly vhodnosti, právne a iné odborné posúdenie.

Informácie dostupné prostredníctvom Softvérového nástroja sa poskytujú bez akejkoľvek záruky, vyslovenej alebo implicitnej, vrátane jej právneho účinku a úplnosti. Neposkytujeme žiadne sľuby, nároky ani záruky týkajúce sa úplnosti, presnosti alebo primeranosti Informácií a neprijmeme žiadnu povinnosť akejkoľvek osoby, pokiaľ ide o Informácie a ich obsah. Výslovne vylučujeme a odmietame zodpovednosť za akékoľvek škody, náklady, výdavky alebo straty, ktoré vznikli pri ich využívaní pre potreby Používateľa spoľahnutím sa na Informácie vrátane a bez obmedzenia v dôsledku nesprávností, chýb alebo opomenutí v ich obsahu.

11. OBMEDZENIE ZÁRUK

Nároky zo záruky nevzniknú, pokiaľ bola chyba Softvérového nástroja spôsobená vyššou mocou, nehodou, zlým alebo nesprávnym používaním, používaním na nevhodnom hardvéri, hardvéri, ktorý je v rozpore s technickými požiadavkami uvedenými v dokumentácii , alebo počítačovými vírusmi. Záruka sa nevzťahuje na nutné legislatívne úpravy, ktoré si vynútili zmeny v legislatíve, keď vstúpili do platnosti po dátume výroby danej verzie Softvérového nástroja. Za chybu Softvérového nástroja nemožno označiť skutočnosť , že Softvérový nástroj nepracuje na hardvéri, ktorý nebol dostupný v okamihu výroby programu. Poskytovateľ nezodpovedá za správnu funkčnosť Softvérového nástroja v prípade, že je používaný na počítači spolu s programami iných výrobcov, ktoré svojou funkciou negatívne ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť správanie sa Softvérového nástroja.

Poskytovateľ nezodpovedá za správnu funkciu Softvérového nástroja v prípade, ak je prevádzkovaný na chybne konfigurovanom počítači alebo v prostredí chybne nastavenej počítačovej siete.

Záruka sa nevzťahuje na bezplatne distribuované verzie Softvérového nástroja.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody ani za nepriame škody, nech sú akékoľvek (vrátane, nie výhradne, následných škôd, vedľajších škôd, škôd v dôsledku straty zisku z podnikania, prerušenia podnikania, straty informácií o podnikaní alebo akýchkoľvek ďalších finančných strát), aj keď vznikli na základe použitia alebo nemožnosti použitia Softvérového nástroja, a to aj v prípade, že Poskytovateľ bol označený ako možný pôvodca týchto škôd a tiež vrátane prípadu, že takúto možnosť bolo možné vopred predpokladať. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za straty zisku Používateľa.

Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a úplnosť výstupov zo Softvérového produktu odovzdávaných orgánom štátnej správ, kontrolným orgánom, obchodným partnerom a ďalším subjektom.

V žiadnom prípade celková výška náhrady škody spôsobenej prípadným porušením zmluvných či zákonných povinností zo strany Poskytovateľa neprevýši čiastku zaplatenú Používateľom za poskytnutie licencie, a to bez ohľadu na výšku a druh uplatňovanej náhrady vzniknutých škôd.

13. OSOBNÉ ÚDAJE

Poskytovateľ prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov postupuje v zmysle platných právnych predpisov, predovšetkým NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Všetky potrebné informácie o spracúvaní osobných údajom nájdete na našej internetovej stránke v sekcii Prehlásenie spoločnosti Express 4 s.r.o. o ochrane osobných údajov.

14. UKONČENIE LICENCIE

Táto licenčná zmluva je platná a účinná dňom jej uzatvorenia.

V prípade porušenia tejto Licenčnej zmluvy a/alebo autorských práv k Softvérovému nástroju Používateľom a/alebo k inému podstatnému porušeniu povinností Používateľa je Poskytovateľ oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť. Odstúpenie nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia Používateľovi. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté právo Poskytovateľa na zaplatenie ceny licencie, ak bola licencia poskytnutá odplatne, ani nárok na náhradu škody.

Dňom zániku Licenčnej zmluvy končia všetky práva použitia Softvérového nástroja poskytnuté Používateľovi. V takom prípade musí Používateľ najneskôr v deň ukončenia práva k použitiu zo všetkých svojich počítačov celkom odstrániť všetky inštalácie Softvérového nástroja.

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Pokiaľ súd rozhodne, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné, ostávajú ostatné ustanovenia zmluvy platné a účinné a zmluvné strany doplnia zmluvu novým ustanovením v zmysle jej pôvodného neplatného ustanovenia.